1

Næringsmidler.

2

Beklædningsgenstande og sy- og besætningsartikler til beklædning.

3

Varer til rejsebrug, etuier, parasoller og varer til personlig brug (ikke indeholdt i andre klasser).

4

Børstenbindervarer.

5

Tekstilmetervarer, folier eller ark af kunstige eller naturlige materialer.

6

Møbler og andre boligudstyrsartikler.

7

Husholdningsartikler (ikke indeholdt i andre klasser).

8

Værktøj og isenkramvarer.

9

Emballage og beholdere til transport eller håndtering af varer.

10

Ure og andre måleinstrumenter, instrumenter til kontrol og signalgivning.

11

Udsmykningsartikler.

12

Transportmidler og hejseapparater.

13

Udstyr til produktion, distribution og transformation af elektricitet.

14

Udstyr til optagelse og gengivelse af data, telekommunikationsudstyr.

15

Maskiner (ikke indeholdt i andre klasser).

16

Fotografiske, kinematografiske og optiske artikler.

17

Musikinstrumenter.

18

Trykkeri- og kontormaskiner.

19

Papirhandlervarer og kontorartikler, materiale til brug for kunstnere og undervisning.

20

Udstyr til salg og reklame, skilte.

21

Varer til spil, leg og sport, telte.

22

Våben, pyrotekniske artikler, tilbehør til jagt, fiskeri og udryddelse af skadedyr.

23

Udstyr til distribution af væsker og luftarter, sanitets-, opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsudstyr, fast brændsel.

24

Medicinal- og laboratorieudstyr.

25

Bygninger og byggeelementer.

26

Belysningsapparater.

27

Tobak og artikler for rygere.

28

Farmaceutiske og kosmetiske artikler og produkter, toiletartikler og -apparater.

29

Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand, til beskyttelse mod og redning i tilfælde af ulykker.

30

Artikler og udstyr til pleje og behandling af dyr.

31

Maskiner og apparater til tilberedning af mad og drikke (ikke indeholdt i andre klasser).

99

Diverse.
×

Bestil en EU designregistrering og beskyt dit design i alle 28 EU-medlemslande, herunder også Danmark.

En EU designregistrering gælder i 5 år, hvorefter der kan betales en fornyelsesafgift for registrering i yderligere 5 år. Der kan ske fornyelse 4 gange, således at den samlede beskyttelse bliver på op til 25 år.

Ansøgningsgebyr OHIM2.625,00 DKK
EU designansøgning3.150,00 DKK
I alt:5.775,00 DKK
(ekskl. moms)

Indtast oplysningerne om dit design og bestil online:

Her skal produktet, du ønsker at registrere, beskrives, f.eks. et bord.
Er designet et mønster, skal produktet hvorpå mønstret skal anvendes beskrives, f.eks. et mønster til en T-shirt.
Der må max. bruges 50 tegn.
Skriv datoen, hvor designet første gang blev offentliggjort (hvis det er offentliggjort).
3. Tilføj billeder af designet
Her skal designet dokumenteres med billeder/fotos. Der skal mindst uploades et billede af designet, men gerne flere (dog max 7 billeder). .
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpeg jpg png

Handelsbetingelser

Kunden erklærer ved at klikke på ”Jeg accepterer ovenstående oplysninger” i forbindelse med køb at være forpligtet af og indforstået med følgende handelsbetingelser:

1. Generelt

Alle bestillinger modtaget via www.rettigheder.dk behandles efter disse handelsbetingelser.

2. Oplysninger om tjenesteudbyderen

Hjemmesiden www.rettigheder.dk ejes og drives af advokatfirmaet Otello (tjenesteudbyderen).

Otello er et specialiseret advokatfirma, som driver advokatvirksomhed fra kontorer i København, Århus og Herning. Advokatfirmaet rådgiver både danske og udenlandske klienter (kunden).

Alle bestillinger som afgives til Rettigheder.dk behandles efter samme principper og med samme kvalitetskrav, som advokatfirmaets øvrige sager.

I forbindelse med bestillinger udpeges en ansvarlig advokat, som varetager sagsbehandlingen og klientkontakten. I patentsager tilknyttes en patentrådgiver med indsigt i det faglige område, som opfindelsen vedrører.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at

advokatfirmaets advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, er medlemmer af Advokatsamfundet, har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, samt at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets forsikringsselskab og garantistiller er Codan.

Spørgsmål vedrørende bestillinger kan rettes til Advokatfimaet Otello, Engdahlsvej 12a, 7400 Herning.

Telefon 70 22 88 68 eller e-mail mail@otello.dk.

3. Aftaleindgåelse

Aftalen mellem tjenesteudbyderen og kunden indgås ved at benytte de på hjemmesiden angivne bestillingsformularer, hvorved kunden elektronisk afgiver en bestilling til tjenesteudbyderen (ordreafgivelse).

Tjenesteudbyderen er først bundet af bestillingen, når kunden fra tjenesteudbyderen modtager en elektronisk ordrebekræftelse på den foretagende bestilling (accept af ordre).

I den elektroniske ordrebekræftelse vil det være oplyst, hvilke ydelser tjenesteudbyderen har påtaget sig at udføre for kunden. Hvis der skal udføres andre opgaver eller ydelser for kunden i forbindelse med den afgivne bestilling skal dette aftales særskilt mellem kunden og tjenesteudbyderen.

Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være tjenesteudbyderen i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens datering.

Modtager kunden ikke en elektronisk ordrebekræftelse skal kunden senest 3 dage efter afsendelse af bestillingen kontakte tjenesteudbyderen for at sikre sig, at kundens ordre er registreret.

Det er ikke muligt for kunden at fortryde aftalen, når ordren er modtaget hos tjenesteudbyderen. Annullering af en ordre kan således kun ske med tjenesteudbyderens skriftlige godkendelse.

Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til – uden angivelse af begrundelse – at afvise en bestilling fra kunden.

Tjenesteudbyderen modtager ikke bestillinger fra private, medmindre bestillingen afgives i tilknytning til etablering af selvstændig virksomhed.

Tjenesteudbyderen kan efter aftale bistå med rådgivning og juridisk assistance under ansøgningsprocessen.

4. Priser

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner ekskl. moms.

De på hjemmesiden angivne priser for ansøgning om registrering af varemærke, design og patent, dækker de omkostninger, som er forbundet med udarbejdelse og indlevering af ansøgning til de valgte registreringsmyndigheder.

Omkostninger forbundet med eventuel juridisk assistance og sagsbehandling under ansøgningsprocessen, herunder omkostninger til afhjælpning af eventuelle formelle registreringshindringer, besvarelse af henvendelser fra myndigheder og imødegåelse af indsigelser fra tredjemand er ikke indeholdt i priserne.

5. Betaling

På betalingssiden vil kunden få oplyst, hvilke tjenesteydelser der er bestilt samt den samlede pris, hvorefter kunden skal markere, hvilken betalingsmetode kunden ønsker at anvende.

Kunden kan ved betaling vælge enten at betale via hjemmesiden med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron eller JCB på betalingssiden (betaling er gebyrfri), eller at betale via efterfølgende tilsendt faktura.

Derudover skal kortholderens navn, kortnummer, kortets udløbsdato samt kontrolcifre udfyldes. Udfyldes de nævnte felter ikke korrekt kan kortets gyldighed ikke verificeres, og købet vil derfor ikke kunne gennemføres.

Tjenesteudbyderen anvender SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.

Har kunden valgt at betale via hjemmesiden, trækkes beløbet på kundens bankkonto, inden den bestilte ansøgning indgives af tjenesteudbyderen. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det beløb kunden har godkendt ved købet. Kunden vil forinden beløbet hæves fra kundens bankkonto modtage en faktura. Har kunden valgt at betale via faktura, indgives den bestilte ansøgning først, når kunden har betalt den af tjenesteudbyderen udstedte faktura.

6. Ansvarsbegrænsning

Tjenesteudbyderen påtager sig intet ansvar for, hvorvidt kundens varemærke, design eller opfindelse kan registreres eller om der efterfølgende måtte opstå tvister eller indsigelser vedrørende en af kunden registreret rettighed.Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet avance eller indirekte tab, som kunden eller tredjemand måtte lide ved, at der ikke kan ske registrering af en bestilling, eller hvis en ansøgning eller registreret rettighed måtte krænke andres rettigheder.

7. Databehandling

Tjenesteudbyderen opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. De af kunden videregivne/indtastede oplysninger på hjemmesiden vil blive lagret af tjenesteudbyderen i dennes database med det formål at bruge oplysningerne til den videre databehandling (behandling af kundens bestilling). Oplysninger om betalingskort, herunder kortholderens navn, kortnummer, udløbsdato samt kontrolcifre vil ikke blive lagret af tjenesteudbyderen. De nævnte data vil blive sendt krypteret med SSL til PBS, således at det kun er PBS, der kan læse disse data. Hverken tjenesteudbyderen eller tredjemand har således mulighed for, at læse de nævnte data.

8. Fortrolighed

Tjenesteudbyderen og dennes ansatte er underlagt fortrolighed. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsninger. De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af tjenesteudbyderen, og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem tjenesteudbyderen og kunden skal afgøres ved retten i Herning efter dansk rets almindelig regler.

×