1

Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastic; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske midler til konservering af næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.

2

Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.

3

Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler.

4

Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning.

5

Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider.

6

Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af uædle metaller; klejnsmedearbejder, små genstande af metal (isenkramvarer); metalrør; pengeskabe; varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser; malm.

7

Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; salgsautomater.

8

Håndværktøj og redskaber (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barberknive og -maskiner.

9

Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CD’ere, DVD’ere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater.

10

Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer.

11

Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, madlavning, køling, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål.

12

Befordringsmidler; anordninger til befordring på land, i luften eller til vands.

13

Skydevåben; ammunition og projektiler; sprængstoffer; fyrværkerigenstande.

14

Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.

15

Musikinstrumenter.

16

Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer.

17

Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i ekstruderet form til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal.

18

Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.

19

Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal).

20

Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

21

Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster (undtagen malerbørster); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; uforarbejdet eller halv-forarbejdet glas (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser.

22

Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser (ikke indeholdt i andre klasser); polstrings- og stopningsmaterialer (dog ikke af gummi eller af plastic); uforarbejdet tekstilfibermateriale.

23

Garn og tråd til brug for tekstiler.

24

Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper.

25

Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

26

Kniplinger og broderier, bånd og kantebånd.; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster.

27

Gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer.

28

Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt.

29

Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer.

30

Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis.

31

Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.

32

Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

33

Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

34

Tobak; artikler for rygere; tændstikker.

35

Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver.

36

Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmægler-virksomhed.

37

Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed.

38

Telekommunikationsvirksomhed.

39

Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser.

40

Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

41

Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

42

Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software

43

Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering.

44

Medicinske ydelser; veterinærvirksomhed; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

45

Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

×

Bestil en dansk varemærkeansøgning og beskyt rettighederne til dit navn eller logo i Danmark.

Registreringen er gældende i 10 år fra ansøgningsdatoen, men kan herefter fornys for 10 år ad gangen.

Prisen for en dansk varemærkeansøgning er inklusiv 6 måneders gratis overvågning

Ansøgningsgebyr (3 vareklasser) 2.350,00 DKK
Dansk varemærkeansøgning 2.500,00 DKK
I alt: 4.850,00 DKK
(ekskl. moms)

Indtast oplysningerne om dit mærke og bestil online:

Her skal du skrive de bogstaver, ord eller ordene, som indgår i mærket
Her skal du skrive, hvilke varer og tjenesteydelser, som registreringen skal dække (f.eks. reservedele, tøj, møbler, smykker, software, musik, frugt, undervisning, restauration, arkitekt...)
Her kan du skrive supplerende oplysninger til ansøgningen eller eventuelle spørgsmål

Handelsbetingelser

Kunden erklærer ved at klikke på ”Jeg accepterer ovenstående oplysninger” i forbindelse med køb at være forpligtet af og indforstået med følgende handelsbetingelser:

1. Generelt

Alle bestillinger modtaget via www.rettigheder.dk behandles efter disse handelsbetingelser.

2. Oplysninger om tjenesteudbyderen

Hjemmesiden www.rettigheder.dk ejes og drives af advokatfirmaet Otello (tjenesteudbyderen).

Otello er et specialiseret advokatfirma, som driver advokatvirksomhed fra kontorer i København, Århus og Herning. Advokatfirmaet rådgiver både danske og udenlandske klienter (kunden).

Alle bestillinger som afgives til Rettigheder.dk behandles efter samme principper og med samme kvalitetskrav, som advokatfirmaets øvrige sager.

I forbindelse med bestillinger udpeges en ansvarlig advokat, som varetager sagsbehandlingen og klientkontakten. I patentsager tilknyttes en patentrådgiver med indsigt i det faglige område, som opfindelsen vedrører.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at

advokatfirmaets advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, er medlemmer af Advokatsamfundet, har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, samt at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets forsikringsselskab og garantistiller er Codan.

Spørgsmål vedrørende bestillinger kan rettes til Advokatfimaet Otello, Engdahlsvej 12a, 7400 Herning.

Telefon 70 22 88 68 eller e-mail mail@otello.dk.

3. Aftaleindgåelse

Aftalen mellem tjenesteudbyderen og kunden indgås ved at benytte de på hjemmesiden angivne bestillingsformularer, hvorved kunden elektronisk afgiver en bestilling til tjenesteudbyderen (ordreafgivelse).

Tjenesteudbyderen er først bundet af bestillingen, når kunden fra tjenesteudbyderen modtager en elektronisk ordrebekræftelse på den foretagende bestilling (accept af ordre).

I den elektroniske ordrebekræftelse vil det være oplyst, hvilke ydelser tjenesteudbyderen har påtaget sig at udføre for kunden. Hvis der skal udføres andre opgaver eller ydelser for kunden i forbindelse med den afgivne bestilling skal dette aftales særskilt mellem kunden og tjenesteudbyderen.

Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være tjenesteudbyderen i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens datering.

Modtager kunden ikke en elektronisk ordrebekræftelse skal kunden senest 3 dage efter afsendelse af bestillingen kontakte tjenesteudbyderen for at sikre sig, at kundens ordre er registreret.

Det er ikke muligt for kunden at fortryde aftalen, når ordren er modtaget hos tjenesteudbyderen. Annullering af en ordre kan således kun ske med tjenesteudbyderens skriftlige godkendelse.

Tjenesteudbyderen forbeholder sig ret til – uden angivelse af begrundelse – at afvise en bestilling fra kunden.

Tjenesteudbyderen modtager ikke bestillinger fra private, medmindre bestillingen afgives i tilknytning til etablering af selvstændig virksomhed.

Tjenesteudbyderen kan efter aftale bistå med rådgivning og juridisk assistance under ansøgningsprocessen.

4. Priser

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner ekskl. moms.

De på hjemmesiden angivne priser for ansøgning om registrering af varemærke, design og patent, dækker de omkostninger, som er forbundet med udarbejdelse og indlevering af ansøgning til de valgte registreringsmyndigheder.

Omkostninger forbundet med eventuel juridisk assistance og sagsbehandling under ansøgningsprocessen, herunder omkostninger til afhjælpning af eventuelle formelle registreringshindringer, besvarelse af henvendelser fra myndigheder og imødegåelse af indsigelser fra tredjemand er ikke indeholdt i priserne.

5. Betaling

På betalingssiden vil kunden få oplyst, hvilke tjenesteydelser der er bestilt samt den samlede pris, hvorefter kunden skal markere, hvilken betalingsmetode kunden ønsker at anvende.

Kunden kan ved betaling vælge enten at betale via hjemmesiden med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron eller JCB på betalingssiden (betaling er gebyrfri), eller at betale via efterfølgende tilsendt faktura.

Derudover skal kortholderens navn, kortnummer, kortets udløbsdato samt kontrolcifre udfyldes. Udfyldes de nævnte felter ikke korrekt kan kortets gyldighed ikke verificeres, og købet vil derfor ikke kunne gennemføres.

Tjenesteudbyderen anvender SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.

Har kunden valgt at betale via hjemmesiden, trækkes beløbet på kundens bankkonto, inden den bestilte ansøgning indgives af tjenesteudbyderen. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det beløb kunden har godkendt ved købet. Kunden vil forinden beløbet hæves fra kundens bankkonto modtage en faktura. Har kunden valgt at betale via faktura, indgives den bestilte ansøgning først, når kunden har betalt den af tjenesteudbyderen udstedte faktura.

6. Ansvarsbegrænsning

Tjenesteudbyderen påtager sig intet ansvar for, hvorvidt kundens varemærke, design eller opfindelse kan registreres eller om der efterfølgende måtte opstå tvister eller indsigelser vedrørende en af kunden registreret rettighed.Tjenesteudbyderen er ikke erstatningsansvarlig for tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet avance eller indirekte tab, som kunden eller tredjemand måtte lide ved, at der ikke kan ske registrering af en bestilling, eller hvis en ansøgning eller registreret rettighed måtte krænke andres rettigheder.

7. Databehandling

Tjenesteudbyderen opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. De af kunden videregivne/indtastede oplysninger på hjemmesiden vil blive lagret af tjenesteudbyderen i dennes database med det formål at bruge oplysningerne til den videre databehandling (behandling af kundens bestilling). Oplysninger om betalingskort, herunder kortholderens navn, kortnummer, udløbsdato samt kontrolcifre vil ikke blive lagret af tjenesteudbyderen. De nævnte data vil blive sendt krypteret med SSL til PBS, således at det kun er PBS, der kan læse disse data. Hverken tjenesteudbyderen eller tredjemand har således mulighed for, at læse de nævnte data.

8. Fortrolighed

Tjenesteudbyderen og dennes ansatte er underlagt fortrolighed. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsninger. De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af tjenesteudbyderen, og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem tjenesteudbyderen og kunden skal afgøres ved retten i Herning efter dansk rets almindelig regler.

×