logo

Få patent på din idé

Med et patent kan du få eneret til at udnytte din opfindelse.

Eneretten indebærer, at du kan forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dine rettigheder.

Det betyder, at du kan holde konkurrenterne på afstand, og få et frirum til at færdigudvikle, producere og sælge din opfindelse. Herved kan du opnå en afgørende konkurrencefordel.

Et patent kan desuden sikre de vigtigste værdier i din virksomhed, og gøre det nemmere at tiltrække investorer.

Det er ikke nødvendigt, at du selv producere din opfindelse. Du kan sælge rettighederne eller licensere dem til andre.

• Hvorfor bør jeg få patenteret min idé?

Med et patent opnår du en eneret til at udnytte rettighederne til din idé. Du kan dermed forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dine rettigheder.

Du kan desuden mærke dine produkter med "Patent Pending", og dermed sende en klar advarsel om, at kopier og efterligninger vil blive retsforfulgt.

• Hvilke idéer kan patenteres?

Man kan få patent på produkter eller processer, der indeholder nye funktionelle eller tekniske aspekter.

Det er ikke muligt at få patent på en ide, medmindre man kan beskrive, hvordan man teknisk udfører idéen.

Opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder er undtaget fra patentering.

• Hvad er kravene for at få patent?

Din idé skal opfylde tre krav:

1) Opfindelsen skal være ny dvs. at opfindelsen ikke må være kendt i forvejen noget sted i verden.

2) Opfindelsen skal have opfindelseshøjde dvs. at opfindelsen ikke må være en indlysende løsning for en fagmand indenfor området.

3) Opfindelsen skal være industrielt anvendelig. Dette krav opfylder de fleste tekniske opfindelser.

• Hvad skal min patentansøgning indeholde?

En patentansøgning er noget omfattende, og består overordnet af en beskrivelse, tegninger, patentkrav og et sammendrag.

Beskrivelsen:

Beskrivelsen skal indeholde en forklaring af opfindelsen. Her forklares det, hvad der er kendt i forvejen, hvad der er det nye ved opfindelsen, samt hvilken teknisk virkning man opnår ved opfindelsen i sammenligning med den kendte teknik.

Tegninger:

Tegningerne skal indeholde illustrationer af opfindelsen. De enkelte detaljer på tegningerne forsynes med tal og/eller bogstaver, således at man kan henvise til dem i beskrivelsen. Består en tegning af mere end én figur, skal figurerne nummereres.

Patentkrav:

Patentkravene udgør de centrale elementer i patentansøgningen. De angiver, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Patentkrav formuleres typisk på den måde, at det første krav beskriver opfindelsen i den bredeste forstand udelukkende ved hjælp af de tekniske træk (midler), som er nødvendige for at opfindelsen kan fungere som forklaret i beskrivelsen. I de efterfølgende patentkrav beskrives de mere detaljerede udførelsesformer af opfindelsen.

Man kan få patent på både produkter, apparater, fremgangsmåder (metoder), og anvendelser. Hvert patentkrav må dog kun angå en enkelt af disse patenttyper.

• Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden afhænger af en række forhold og varierer meget fra ansøgning til ansøgning. Et nationalt patent kan typisk udstedes i løbet af 12 - 24 måneder.

Sagsbehandlingen i Danmark omfatter:

 1. Indledende behandling

  • Det undersøges om ansøgningen kan få en indleveringsdato

 2. Formalitetsbehandling

  • Det undersøges om ansøgningen opfylder de formelle krav

 3. Teknisk sagsbehandling

  • Der gennemføres en teknisk behandling

  • Der udarbejdes en patentbarhedsvurdering

  • Der kan indleveres besvarelser og tilretninger af ansøgningen

 4. Afslutning

  • Godkendelse til udstedelse eller afslag


• Hvad betyder "Patent Pending"?

Når din patentansøgning er indleveret til et nationalt patentkontor eller EPO (European Patent Office), kan du mærke det produkt, som søges patentbeskyttet med "Patent Pending".

"Patent Pending" tjener først og fremmest som en advarsel om, at produktet er på vej til at blive patentbeskyttet og at eventuelle krænkelser vil blive retsforfulgt.

Det er ulovligt at anvende "Patent Pending", hvis der ikke er ansøgt om patent, hvis ansøgningen ikke vedrører det mærkede produkt eller hvis man har tilbagekaldt eller fået afvist patentansøgningen.

• Hvor længe er et patent gyldigt?

Patenter gælder i op til 20 år, regnet fra tidspunktet for patentansøgningens indlevering.

Man betaler det lovpligtige årsgebyr for at opretholde registreringen.

• Hvornår krænkes et patent?

Om der i en konkret situation er tale om en krænkelse, bestemmes af patentkravene, dvs. de tekniske krav et patent er udstedt på baggrund af.

Falder den konkrete brug indenfor de udstedte patentkrav, foreligger der som udgangspunkt en krænkelse af patentet, og dermed vil patentindehaveren være berettiget til at forbyde brugen og få erstatning for krænkelsen.

Fastlæggelsen af hvilken konkret brug (produkter, fremgangsmåder mv.) der udgør en krænkelse af et patent, er ofte vanskelig, og kræver en fortolkning af patentkravene med henblik på at fastlægge indholdet og dermed beskyttelsesomfanget af patentet.

Kontakt vores specialister. Få en gratis vurdering og rådgivning om dine muligheder.

• Hvad kan jeg gøre, hvis mit patent krænkes?

Når du har fået patent på en opfindelse, har du også en eneret til at udnytte opfindelsen.

Hvis andre uden tilladelse fremstiller, bruger, importerer eller sælger produkter, der enten er din opfindelse eller benytter sig af din opfindelse, har du forskellige muligheder for at reagere.

Det er vigtigt at reagere hurtigt, og dette gøres nemmest gennem et midlertidigt forbud. Alternativt kan der sendes et krænkelsesbrev.

I forbindelse med en forbudssag ved domstolene, vil du også kunne få erstattet dit tab, som følge af krænkelserne.

Kontakt vores specialister. Få en gratis vurdering og rådgivning om dine muligheder.

Gode grunde for at beskytte din rettigheder

Ejerskab


Med et patent får du en eneret til at udnytte rettighederne til din idé

Beskyttelse


Du kan forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dit patent

God forretning


Et patent kan være afgørende, hvis du vil tjene penge på din idé og eventuelt sælge rettighederne til andre

Bestil patentansøgning

Dansk Patent

Ansøg om et patent i Danmark og start rejsen til et international patent.

28.000,- ekskl. moms

Bestil

Europa Patent

Ansøg om et patent i Europa og opnå en bredere beskyttelse på tværs af landegrænser.

43.000,- ekskl. moms

Bestil

Nyhedsundersøgelse

Få undersøgt og vurderet om din opfindelse kan patenteres.

9.500,- ekskl. moms

Bestil

Gratis forhåndsvurdering

Langt flere opfindelser end man skulle tro, er allerede kendt i forvejen.

Kontakt vores specialister, og få en gratis forhåndsvurdering af mulighederne for at patentere din opfindelse.

Bestil vurdering

Alternativer til patent

Brugsmodeller

En brugsmodel svarer grundlæggende til et patent. Derfor benævnes brugsmodeller ofte som det "lille patent" eller "innovationspatent".

De væsentligste forskelle mellem brugsmodeller og patenter er følgende;

Beskedne krav for at opnå beskyttelse

Hurtig beskyttelse af tekniske opfindelser

Betydeligt billigere at opnå og opretholde end patenter.

Beskyttelsestiden for brugsmodeller er kortere end for patenter og varierer fra land til land (typisk 10 års varighed).

Kontakt vores specialister og hør mere om brugsmodeller

KONTAKT OS

Vi er klar til at hjælpe dig videre

70 22 88 68

Mandag til fredag fra 8:00 - 16:00

KONTAKT OS

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.