logo

Patent

Hvis du har fået en god idé, er det værd at overveje, om rettighederne kan beskyttes.

Uden beskyttelse vil andre kunne kopiere din idé, og dermed kan du miste muligheden for at skabe en forretning på grundlag af din opfindelse.

Et patent kan give dig en eneret til at udnytte din opfindelse. Det betyder, at du kan forbyde andre at producere, sælge og markedsføre produkter, som krænker dine rettigheder.

Få hjælp til ansøgningen

En patentansøgning skal indeholde en beskrivelse af din opfindelse, krav der definerer det, du ønsker at patentere, og tegninger, der kan hjælpe med at illustrere din opfindelse. Ansøgningen skal også omfatte oplysninger om opfindelsens anvendelse, fordele og tekniske funktioner.

Selvom det kan være fristende at spare penge ved selv udarbejde patentansøgningen, er det vigtigt at huske på, at en dårlig ansøgning kan resultere i, at ansøgningen bliver afvist eller patentbeskyttelsen bliver unødvendig svag.

Det kan derfor være en god idé at søge rådgivning fra en erfaren patentadvokat, der kan hjælpe dig med at udarbejde en patentansøgning, der opfylder alle relevante krav og er stærk nok til at opnå den ønskede beskyttelse.

 • Mere om patentansøgning

Vejen til et globalt patent

For at få et verdenspatent, skal du ansøge om patent i hvert enkelt land, hvor du ønsker beskyttelse.

Dette er en både tidskrævende og omkostningsfuld proces, men det er den eneste måde at sikre global beskyttelse af din opfindelse.

Der er dog en international patentansøgningsprocedure kaldet Patent Cooperation Treaty (PCT), som giver dig mulighed for at ansøge om patentbeskyttelse i flere lande samtidigt ved at indsende en enkelt ansøgning.

Efter at have modtaget ansøgningen vil WIPO udføre en international søgning og undersøgelse for at fastslå, om din opfindelse er ny og opfylder kravene til at opnå patentbeskyttelse.

 • Mere om internationalt patent

Den lille eller den store pakke?

Brugsmodeller er et alternativ til patent og kaldes ofte det "lille patent", fordi de i modsætning til patenter kræver mindre formalia og er nemmere og hurtigere at opnå.

Hvis opfindelsen er en teknisk nyskabelse, som har potentiale til at blive en kommerciel succes, kan et patent være det bedste valg. Patenter kan være gyldige i op til 20 år og yder ofte en stærk beskyttelse mod kopiering.

Hvis opfindelsen vedrører teknik, som har et mere begrænset anvendelsesområde, kan en brugsmodel være den bedste løsning. Brugsmodeller er billigere at registrere end patenter og er velegnede til opfindelser med kortere kommerciel levetid.

 • Mere om brugsmodeller

....Kom sikkert i mål

Når man ansøger om patent, er ansøgningsprocessen ofte både kompleks og tidskrævende. Man kan sammenligne det med at bestige et bjerg, hvor man ikke på forhånd kender forhindringerne.

Dette gælder i særlig grad, hvis man ansøger om patent i flere lande.

En patentadvokat kan hjælpe med at sikre, at ansøgningen er så stærk som muligt og øge chancerne for godkendelse.

Vores team af specialister har en omfattende viden om patentlovgivning og stor erfaring med at udarbejde ansøgninger inden for en lang række forskellige teknologier og industrier.

 • Mere om vejen til patent

Ofte stillede spørgsmål om patenter

• Hvad kan man få patent på?

Man kan få patent på nye og ikke åbenbare opfindelser, der har en teknisk karakter og kan anvendes til at løse et teknisk problem.

Patentlovgivningen varierer dog fra land til land, og der kan være forskelle i, hvad der kan patenteres og ikke patenteres.

Her er nogle af de opfindelser, som oftest patenteres:

 1. Maskiner og mekaniske opfindelser: Eksempler på opfindelser, der kan få patentbeskyttelse, omfatter en ny type motor, en innovativ landbrugsmaskine eller en avanceret medicinsk enhed.

 2. Kemiske opfindelser: Opfindelser, der er baseret på kemiske formler og processer, såsom et nyt lægemiddel eller en kemisk forbindelse med særlige egenskaber, kan også patenteres.

 3. Elektroniske opfindelser: Opfindelser, der er relateret til elektronik og software, kan også være patenterbare, såsom en ny type computerprocessor, et softwareprogram eller en ny type mobiltelefon.

 4. Biologiske opfindelser: Biologiske opfindelser såsom nye plantesorter eller genetisk modificerede organismer kan også patenteres i nogle lande.

En fremstillingsproces kan også være patenterbar, hvis den fører til et nyt eller forbedret produkt. Hvis processen kun resulterer i en identisk kopi af et allerede eksisterende produkt, vil den normalt ikke være patenterbar.

Kontakt en specialist

• Hvordan ansøger jeg om patent?

Når du ansøger om patent, skal du følge en fastlagt proces og indsende en patentansøgning. Processen kan variere fra land til land, men omfatter typisk følgende:

 1. Forundersøgelse

  Søg efter eksisterende patenter. Søg på nettet eller i patentdatabaser for at finde ud af, om der allerede er patent på din idé eller opfindelse. Dette vil hjælpe dig med at undgå at bruge tid og ressourcer på noget, der allerede er patenteret.

 2. Søg hjælp fra en specialist

  Du bør altid overveje at søge hjælp hos en advokat, der er specialiseret i patentering. Dette kan sikre, at din patentansøgning er korrekt udformet, og at du følger den rette procedure.

 3. Forbered patentansøgningen

  Patentansøgningen skal beskrive din idé eller opfindelse på en klar og forståelig måde. Den skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen, patentkrav og eventuelle tegninger eller fotos, der kan hjælpe med at forklare opfindelsen.

 4. Indsend patentansøgningen

  Når patentansøgningen er komplet, skal du indsende den til det relevante patentkontor og betale et ansøgningsgebyr.

 5. Overvåg ansøgningsprocessen

  Det kan tage adskillige måneder og nogle gange flere år, før du får endeligt svar på din patentansøgning. Undervejs i processen vil der ofte være behov for at korrespondere med patentkontoret og foretage tilretninger af ansøgningen. Det er derfor vigtigt at overvåge ansøgningsprocessen nøje og besvare eventuelle anmodninger fra patentkontoret inden for de fastsatte frister.

Patentering kan være en kompleks og tidskrævende proces, og det er derfor en god idé at få hjælp af en patentspecialist.

Kontakt en specialist

• Hvilke krav skal opfindelsen opfylde?

For at opnå patent skal opfindelsen opfylde følgende krav:

 1. Nyhed:

  Opfindelsen skal være ny, dvs. den må ikke være kendt eller gjort tilgængelig for offentligheden, før patentansøgningen indleveres. Det er vigtigt at være opmærksom på, at enhver offentliggørelse af opfindelsen før patentansøgningen kan medføre tab af retten til at få patent.

 2. Opfindelseshøjde

  Opfindelsen skal have en vis grad af opfindelseshøjde. Det betyder, at opfindelsen skal repræsentere tekniske fremskridt, og have en vis grad af kreativitet og originalitet i forhold til det, der allerede er på markedet. Opfindelsen må ikke være indlysende eller triviel for en person med tilstrækkelig viden og erfaring inden for det relevante område.

 3. Industriel anvendelighed

  Opfindelsen skal være teknisk anvendelig og egnet til at blive fremstillet eller anvendt i en industriel sammenhæng.

Det er en god ide at rådføre sig med en advokat med speciale i patentering for at sikre, at opfindelsen lever op til alle kravene for at kunne søge patent.

Kontakt en specialist

• Hvad betyder kravet om nyhed?

Nyhedskravet betyder, at opfindelsen skal være ny og ikke allerede være offentligt tilgængelig, før ansøgningen om patent indgives. Det betyder, at opfindelsen ikke må være offentliggjort, solgt, distribueret eller på anden måde gjort tilgængelig for offentligheden, før ansøgningen om patent er indgivet.

Nyhedskravet er vigtigt for at sikre, at der kun udstedes patenter for virkelig nye opfindelser, og ikke for opfindelser, der allerede er kendte og tilgængelige for offentligheden.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom opfindelsen kun er blevet diskuteret blandt en snæver kreds af personer, så vil det blive betragtet som offentlig viden og dermed ikke nyt, hvis denne information når ud til en bredere offentlighed. Derfor er vigtigt at beskytte opfindelsen og holde den hemmelig, inden ansøgningen om patent indleveres.

Du bør rådføre dig med en advokat med speciale i patentering for at sikre, at din opfindelse er ny og opfylder alle kravene for at ansøge om et patent.

Kontakt en specialist

• Hvad betyder opfindelseshøjde?

Opfindelseshøjde er et krav, der skal være opfyldt for at opnå patent. Kravet om opfindselshøjde betyder, at opfindelsen skal være mere end blot en rutinemæssig anvendelse af allerede kendt teknologi eller viden.

Det vil sige, at opfindelsen skal repræsentere tekniske fremskridt, og have en vis grad af kreativitet og originalitet i forhold til, hvad der allerede er på markedet. Opfindelsen må ikke være indlysende eller triviel for en person med tilstrækkelig viden og erfaring inden for det relevante område.

For at opnå patentbeskyttelse skal opfindelsen derfor være af en sådan karakter, at den giver en teknisk fordel, eller at den bidrager til at løse et teknisk problem på en innovativ måde.  

Opfindelsen behøver dog ikke at være helt original eller unik i absolut forstand. Hvis lignende opfindelser eller teknologier allerede eksisterer, kan opfindelsen stadig være ny og kvalificere sig til patentbeskyttelse, hvis den har en vis grad af adskillelse eller opfindelseshøjde i forhold til det, der allerede eksisterer.

Det er en god ide at rådføre sig med en advokat med speciale i patentering for at sikre, at opfindelsen har tilstrækkelig opfindelseshøjde.

Kontakt en specialist

• Hvad skal patentansøgningen indeholde?

En patentansøgning skal normalt indeholde en række oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at beskrive opfindelsen tilstrækkeligt klart og fuldstændigt, så patentmyndigheden kan vurdere, om der kan udstedes et patent.

Nedenfor er nogle af de vigtigste elementer, der typisk kræves i en patentansøgning:

 1. Beskrivelse: En detaljeret beskrivelse af opfindelsen, herunder dens tekniske funktioner og fordele, skal være indeholdt i patentansøgningen. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om opfindelsens formål, dens funktioner og hvordan den adskiller sig fra eksisterende teknologi.

 2. Patentkrav: Patentkravene definerer det beskyttede område af opfindelsen, og hvad der er omfattet af patentet. Det er vigtigt at skrive kravene så præcist som muligt for at undgå tvetydigheder og misforståelser.

 3. Tegninger: En patentansøgning indeholder normalt tegninger eller diagrammer, der illustrerer opfindelsen.

 4. Resume: En kort sammenfatning af opfindelsen kan kræves som en del af patentansøgningen.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene til en patentansøgning kan variere afhængigt af land og region, hvor patentet søges. Det er derfor altid en god idé at undersøge kravene for den relevante patentmyndighed og eventuelt få hjælp fra en advokat med ekspertise på området.

Kontakt en specialist

• Hvad betyder patentkrav?

Patentkrav henviser til de krav og beskrivelser, der er inkluderet i en patentansøgning.

Patentkravene definerer de specifikke elementer eller trin, der udgør opfindelsen, og som er beskyttet af patentet, hvis patentet godkendes.

Patentkravene skal være klare og præcise og beskrive opfindelsen på en måde, der gør det muligt for andre at forstå, hvad der er omfattet af patentet. Patentkravene skal også være tilstrækkeligt bredt formuleret til at beskytte opfindelsen mod kopiering og efterligning, men samtidig også tilstrækkeligt specifikke til at undgå at dække andre allerede kendte teknologier eller opfindelser.

Patentkravene er også afgørende for at fastslå, om en opfindelse er ny og ikke åbenbart for en person med faglig viden på området og dermed opfylder betingelserne for at opnå patentbeskyttelse.

Kontakt en specialist

• Hvordan ansøger jeg om patent i Europa?

Hvis du ønsker at få patent i Europa, kan du ansøge hos European Patent Organisation (EPO).

En EP-ansøgning giver dig mulighed for at søge patentbeskyttelse i alle lande, der er medlem af Den Europæiske Patentorganisation.

Hvis du ønsker at videreføre en dansk patentansøgning til en EP-ansøgning, skal du indgive ansøgningen til EPO inden for 12 måneder efter den danske ansøgningsdato. Du kan gøre dette ved at indsende en oversættelse af din danske patentansøgning til engelsk, fransk eller tysk, som er de officielle sprog i EPO.

Når du indleverer din EP-ansøgning, skal du også angive de lande, hvor du ønsker at opnå patentbeskyttelse. Du kan vælge at ansøge om beskyttelse i alle EPO-medlemslande eller kun i udvalgte lande, afhængigt af dine behov og budget.

Hvis din EP-ansøgning fører til et godkendt patent, vil patentbeskyttelsen normalt gælde i alle de lande, hvor du har valgt at opnå beskyttelse. Du skal dog betale separate gebyrer til hvert land, hvor du ønsker at opnå patentbeskyttelse, og der kan være forskelle i de nationale patentlovgivninger, som kan påvirke din ret til patentbeskyttelse i hvert enkelt land.

Nyt enhedspatent

Det Europæiske Enhedspatent (Unitary Patent) gør det muligt at opnå patentbeskyttelse i flere europæiske lande med blot én patentansøgning og mod betaling af gebyr til én myndighed. Enhedspatentet fungerer som et supplement til det nuværende EP-system, hvor man skal ansøge om patentbeskyttelse i hvert enkelt land separat.

Det Europæiske Enhedspatent er resultatet af en aftale mellem EU-landene om at etablere en fælles patentbeskyttelse. Enhedspatentet gælder i de lande, som har tilsluttet sig ordningen. Pr. 1. marts 2023 er det Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig. Enhedspatentet vil på sigt gælde i op til 25 EU-lande, idet Spanien og Kroatien har meddelt, at de ikke vil deltage i ordningen.

Fordelene ved Enhedspatentet er blandt andet, at det gør det lettere og billigere for virksomheder at beskytte deres opfindelser på tværs af flere europæiske lande. Enhedspatentet vil også gøre det nemmere at håndhæve patentbeskyttelsen, da der er en fælles patentdomstol, der kan træffe afgørelser i tvister om enhedspatenter.

PCT-systemet

Det er også muligt at søge om international patentbeskyttelse ved hjælp af Patent Cooperation Treaty (PCT), som giver beskyttelse i flere lande, herunder de europæiske lande, der er med i EPO.

Kontakt en specialist

• Hvordan ansøger jeg om internationalt patent?

For at få patent i andre lande skal man normalt ansøge om patentbeskyttelse i hvert enkelt land eller region, hvor man ønsker beskyttelse. Der er ingen global patentordning, hvor man kan ansøge om patentbeskyttelse på tværs af alle lande på én gang.

Processen for at ansøge om patent i andre lande kan variere afhængigt af de enkelte landes regler og procedurer. Generelt er der to muligheder for at søge patentbeskyttelse i andre lande:

National ansøgning: Man kan indlevere en national patentansøgning direkte i hvert land, hvor man ønsker beskyttelse. Dette involverer normalt at finde og samarbejde med en patentadvokat i hvert land, da kravene og procedurerne kan variere.

International ansøgning: Man kan også vælge at indlevere en international patentansøgning, også kendt som en PCT-ansøgning (Patent Cooperation Treaty). En PCT-ansøgning gør det muligt at ansøge om patentbeskyttelse i mange lande på én gang, ved at indlevere én samlet ansøgning til WIPO (World Intellectual Property Organization). WIPO undersøger og vurderer ansøgningen, og sender den videre til de enkelte nationale patentmyndigheder i de lande, hvor man ønsker beskyttelse.

Det er vigtigt at bemærke, at en PCT-ansøgning ikke giver international patentbeskyttelse i sig selv, men kun en midlertidig beskyttelse og en mulighed for at udskyde beslutningen om, hvilke lande man ønsker beskyttelse i. Man skal stadig indlevere en national patentansøgning i hvert land inden for en given tidsfrist (typisk 30 måneder efter indleveringen af prioritetsansøgningen) for at opnå patentbeskyttelse i det pågældende land.

Kontakt en specialist

• Hvor lang tid tager det at få patent?

Tiden det tager at få patent kan variere meget, afhængigt af forskellige faktorer, såsom kompleksiteten af opfindelsen, den juridiske proces og sagsbehandlingstiden hos den pågældende patentmyndighed.

I nogle tilfælde kan tage flere år at få patent, især hvis der er tale om en kompleks opfindelse, der kræver en grundig undersøgelse af patentmyndigheden og muligvis også en langvarig juridisk proces.

Processen med at opnå patentbeskyttelse omfatter typisk følgende trin:

 1. Indlevering af patentansøgning: Man skal indlevere en patentansøgning til den relevante patentmyndighed, som både beskriver opfindelsen og kravene til patentbeskyttelse.

 2. Patentundersøgelse: Patentmyndigheden vil undersøge ansøgningen og vurdere, om opfindelsen er ny og ikke åbenbar, og om den opfylder andre krav til patentbeskyttelse, herunder opfindelseshøjde

 3. Patentgodkendelse: Hvis patentmyndigheden godkender ansøgningen, modtager man en godkendelse (grant), der giver ret til at forhindre andre i at fremstille, sælge eller bruge opfindelsen i en given periode.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at patentansøgninger kan blive afvist.

Hvis patentmyndigheden har afvist patentansøgningen, fordi de mener, at din opfindelse er åbenbar eller ikke ny, kan du argumentere for, at der er en væsentlig forskel mellem din opfindelse og tidligere kendt teknologi. Du kan også fremhæve specifikke tekniske detaljer eller funktioner, som kan vise, at din opfindelse er unik.

Patentmyndigheder kræver normalt, at patentansøgninger skal indeholde en klar og detaljeret beskrivelse af opfindelsen. Hvis din patentansøgning er blevet afvist på denne grund, kan du argumentere for, at din ansøgning faktisk er tilstrækkelig klar og detaljeret.

Processen med at overvinde en afvisning kan være kompleks og kræve tid og tålmodighed. Men med en grundig og dokumenteret argumentation kan du øge dine chancer for at opnå patentbeskyttelse.

Udover at indsende argumenter, vil det ofte være nødvendigt at foretage ændringer af patentansøgningen, herunder patentkravene. Det kan tage tid at indsende og behandle disse ændringer, hvilket ofte er årsag til de lange sagsbehandlingstider.

Det kan derfor være en god idé at søge hjælp fra en erfaren patentadvokat for at sikre, at processen går så glat som muligt.

Kontakt en specialist

• Hvad betyder "Patent Pending"?

"Patent pending" er en betegnelse, der bruges til at indikere, at en ansøgning om patent er blevet indgivet til en patentmyndighed, men at patentet endnu ikke er blevet godkendt eller afvist.

Når en opfindelse er "patent pending", betyder det, at patentansøgningen stadig er under behandling hos patentmyndigheden. Patentansøgningen vil blive gennemgået for at vurdere, om opfindelsen opfylder kravene til patenterbarhed. Hvis ansøgningen godkendes, vil patentet blive udstedt, og ansøgeren vil få eksklusiv ret til at fremstille, sælge eller på anden måde udnytte opfindelsen i en given periode.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en opfindelse er "patent pending", betyder det ikke nødvendigvis, at patentet vil blive udstedt. Patentmyndigheden kan afvise ansøgningen, hvis opfindelsen ikke opfylder kravene til patenterbarhed, eller hvis der er allerede eksisterende patenter, der beskytter en lignende teknologi eller opfindelse.

• Hvad er fornyelsesgebyr?

For at opretholde et patent kræves normalt, at der betales et årligt fornyelsesgebyr til den relevante patentmyndighed. Fornyelsesgebyrets størrelse varierer afhængigt af land og region, hvor patentet er udstedt, og kan stige over tid.

Fornyelsesgebyret for patenter i Europa afhænger af flere faktorer, herunder patentets alder, det land, hvor patentet er udstedt, og om der allerede er betalt fornyelsesgebyr for det pågældende år.

For patenter udstedt af Den Europæiske Patentorganisation (EPO) skal der betales fornyelsesgebyr hvert år fra og med det tredje år efter patentets udstedelse. Fornyelsesgebyret stiger gradvist for hvert år, og der kan være ekstra gebyrer, hvis fornyelsen betales sent.

Det er vigtigt at betale fornyelsesgebyrerne rettidigt for at opretholde patentbeskyttelsen og undgå tab af patentrettigheder. Hvis man ikke betaler fornyelsesgebyrerne rettidigt, kan patentet udløbe, og dermed mistes de beskyttede rettigheder.

Det er derfor en god idé at have en klar forståelse af fornyelseskravene for det pågældende patent og at sørge for at betale fornyelsesgebyrerne til tiden. Det kan være en god idé at benytte sig af en advokat til at hjælpe med at overvåge og administrere patentrettighederne og fornyelseskravene.

Kontakt en specialist

• Hvor længe er et patent gyldigt?

Gyldighedsperioden for et patent varierer fra land til land, men i de fleste tilfælde er det muligt at opnå patentbeskyttelse i op til 20 år fra ansøgningsdatoen.

I nogle lande kan det dog være muligt at forlænge patentets gyldighedsperiode under visse omstændigheder, f.eks. hvis der er forsinkelser i godkendelsesprocessen eller hvis der er særlige forhold, der gør det umuligt for patentindehaveren at udnytte patentet på normal vis.

Det er vigtigt at bemærke, at når patentets gyldighedsperiode udløber, kan andre virksomheder frit anvende opfindelsen eller processen uden at skulle betale royalty eller afgifter til patentindehaveren.

Det er derfor vigtigt for patentindehavere at udnytte patentets gyldighedsperiode til at beskytte deres opfindelse og få den mest mulige økonomiske gevinst ud af den.

Kontakt en specialist

• Hvor finder jeg oplysninger om patenter?

Du kan finde information om patenter ved at udforske forskellige patentdatabaser.

Der er flere patentdatabaser, der giver adgang til information om patenter fra forskellige lande og regioner. Nogle af de største og mest anerkendte patentdatabaser inkluderer:

European Patent Office (EPO): EPO er en af ​​de største patentorganisationer i verden og giver adgang til information om europæiske patenter og patenter, der er registreret i andre dele af verden. I Espacenet kan du foretage søgninger i over 140 mio. patentdokumenter fra hele verden.

United States Patent and Trademark Office (USPTO): USPTO er den føderale myndighed, der håndterer patenter og varemærker i USA. Deres hjemmeside giver adgang til information om amerikanske patenter og patenter, der er blevet registreret i andre dele af verden.

World Intellectual Property Organization (WIPO): WIPO er en af ​​de førende internationale organisationer for intellektuelle ejendomsrettigheder. Deres hjemmeside giver adgang til information om patenter fra forskellige lande og regioner.

Google Patents: Google Patents er en gratis patentdatabase, der giver adgang til information om patenter fra hele verden. Du kan søge efter patenter ved hjælp af nøgleord eller patentnumre.

Det er vigtigt at bemærke, at det kan være komplekst at søge efter patenter, og det kan være en god idé at søge hjælp fra en professionel, der har erfaring med at udforske patentdatabaser og fortolke patentoplysninger.

Kontakt en specialist

• Hvordan søger man i patentdatabaser?

Søgning i patentdatabaser kan variere fra database til database, men her er nogle generelle anbefalinger til at søge efter patenter:

Beslut hvilken patentdatabase du vil bruge. Nogle af de mest benyttede databaser omfatter Google Patenter, Espacenet, Patentscope og US Patent and Trademark Office.

Vælg de søgemuligheder, du vil bruge. De fleste patentdatabaser giver dig mulighed for at søge efter patenter ud fra bestemte kriterier, såsom titel, ansøger, opfindernavn eller ansøgningsnummer.

Indtast dine søgekriterier. Indtast nøgleord eller specifikke detaljer, som du vil bruge til at søge efter patenter. Du kan for eksempel indtaste et ord, der beskriver din opfindelse, eller du kan søge efter patenter udstedt til en bestemt virksomhed eller opfinder.

Brug filtreringsmuligheder, hvis de er tilgængelige. Nogle patentdatabaser giver dig mulighed for at filtrere dine søgeresultater ved hjælp af forskellige kategorier, såsom udstedelsesdato eller land, hvor patentet er udstedt.

Gennemgå søgeresultaterne. Når du har indtastet dine søgekriterier, vil patentdatabasen give dig en liste over søgeresultater. Gennemgå søgeresultaterne og vælg de patenter, der ser ud til at være mest relevante for dine behov.

Læs patentoplysningerne. Når du har fundet et relevant patent, kan du læse mere om det ved at klikke på patentnummeret eller titlen. Dette vil give dig adgang til mere detaljeret information om opfindelsen, herunder beskrivelse, tegninger og patentkrav.

Husk, at patentoplysninger kan være komplekse, og du bør derfor søge hjælp fra en ekspert, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at forstå den tilgængelige information.

Kontakt en specialist

• Hvornår kan man håndhæve et patent?

Man kan håndhæve et patent, når det er blevet udstedt af patentmyndigheden og er i kraft. Det betyder, at man kun kan påberåbe sig sine patentrettigheder og håndhæve dem, når patentet er blevet godkendt og offentliggjort i den relevante patentdatabase.

Når et patent er i kraft, har indehaveren eksklusiv ret til at fremstille, sælge eller på anden vis udnytte opfindelsen beskyttet af patentet. Hvis andre forsøger at gøre dette uden indehaverens tilladelse, kan indehaveren søge om retshåndhævelse ved at indlevere en stævning, herunder anlægge en forbudssag.

Det er vigtigt at bemærke, at patentrettigheder kan variere afhængigt af land og region, hvor patentet er udstedt. Der kan også være forskellige krav og procedurer, der skal følges for at håndhæve patentrettigheder i forskellige lande. Derfor er det altid en god idé at konsultere en advokat med ekspertise på området, hvis man ønsker at håndhæve sine patentrettigheder i en given jurisdiktion.

Kontakt en specialist

• Hvad er en patentkrænkelse?

Afgørelsen af, hvorvidt et patent er blevet krænket, afhænger af en række faktorer, herunder opfindelsens omfang og rækkevidde, det påståede krænkende produkt eller proces, og omstændighederne omkring krænkelsen.

Normalt vil patentindehaveren først undersøge det krænkende produkt eller proces for at fastslå, om det falder ind under det patent, der er udstedt. Hvis det krænkende produkt eller proces omfatter alle eller væsentlige dele af det beskyttede område, kan det anses for at krænke patentet.

Derefter kan patentindehaveren tage skridt til at håndhæve sine rettigheder ved at indlevere en stævning til den relevante domstol. I en sådan sag vil patentindehaveren typisk skulle bevise, at den påståede krænkelse falder ind under det beskyttede område af patentet og at der er sket en krænkelse af patentrettighederne.

Det er vigtigt at bemærke, at kravene til at bevise en patentkrænkelse kan variere afhængigt af land og jurisdiktion, og at det kan være en kompliceret og tidskrævende proces at føre en sådan sag. Derfor er det altid en god idé at konsultere en advokat med ekspertise på området, hvis man har mistanke om en krænkelse af sine patentrettigheder.

Kontakt en specialist

GRATIS RÅD OG VEJLEDNING

Træk på vores specialisters store viden og erfaring med rettighedsbeskyttelse i hele verden.

Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid. Det er naturligvis helt gratis.

Du kan også ringe til os på 70 22 88 68

Skriv til os

Vores erfarne specialister er klar med råd og vejledning. Udfyld formularen, så hører du fra os i løbet af kort tid.

Book et møde med os

Nu kan du mødes online med vores specialister og få gratis rådgivning om rettighedsbeskyttelse. Indtast oplysningerne i formularen, så vender vi hurtigst muligt tilbage med en mødeinvitation.